Användarvillkor för webbplatsen Dechra Veterinary Products
(“Användarvillkor”)

DEFINITION

Denna webbplats (“Dechra Veterinary Products Webbplats”) drivs av Dechra Veterinary Products Limited (“DVP”). DVP är ett dotterbolag till Dechra Pharmaceuticals PLC (Dechra).

I dessa användarvillkor avser termerna "Dechra", "vi", "oss", "vår" företaget Dechra Pharmaceuticals PLC som helhet, som omfattar både dotterbolag, divisioner, filialer, eller företag som är under kontroll av Dechra Pharmaceuticals PLC.

I dessa användarvillkor avser termerna "du", "din" och "dina" alla användare av denna webbplats.

AVTAL

Tillgång till och användning av denna webbplats samt information, material och tjänster tillgängliga via denna webbplats omfattas av alla tillämpliga lagar och förordningar samt av dessa användarvillkor.

Genom att besöka denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor, vilka utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker, vänligen lämna denna webbplats.

Dessa användarvillkor kan emellanåt ändras av oss utan att du meddelas. De senaste användarvillkoren kommer att publiceras på webbplatsen och du ska alltid granska dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen, för att säkerställa att du har en aktuell information om användarvillkoren, under vilka du har beviljats åtkomst till denna webbplats. Om du inte har tillgång till användarvillkoren via internet kan vi på begäran tillhandahålla en kopia av de senaste användarvillkoren via e-post.

ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS (ELLER DELAR DÄRAV) OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION, MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DENNA WEBBPLATS (ELLER DELAR DÄRAV), ÄR INTE AVSEDD, OCH ÄR FÖRBJUDEN, IFALL ÅTKOMSTEN ELLER ANVÄNDNINGEN BRYTER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER FÖRORDNINGAR.

TJÄNSTER OCH INFORMATION

Om inget annat anges, är denna webbplats endast för informationssyfte.

ÄGARSKAP

Om inget annat anges är denna webbplats och dess design, text, innehåll, urval och arrangemang av element, organisation, grafik, design, sammanställning, digitala konvertering och andra ärenden ("äganderätt") som rör denna webbplats skyddade enligt tillämplig upphovs-, varumärkes- och annan äganderätt (inklusive, men inte begränsat till, immaterialrätt) och tillhör DVP eller materialet ingår med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren och är skyddad enligt upphovsrätt och varumärkeslagar. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

Du förvärvar inte ägarskap till några sådana rättigheter då du besöker denna webbplats. Om inte annat föreskrivs häri, kan ingen av dessa rättigheter användas, kopieras, reproduceras, distribueras, ompubliceras, laddas ner, ändras, visas, läggas in eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan vårt uttryckliga föregående skriftliga tillstånd.

Tillstånd beviljas härmed i den omfattning som krävs för att lagligt få tillgång till och använda denna webbplats och/eller information, material och/eller tjänster eller delar därav som finns på den för att för personligt bruk visa, ladda ner, arkivera och skriva ut i pappersform, förutsatt att du inte ändrar materialet och att du behåller alla upphovsrättsliga och andra tillkännagivanden om äganderätt som finns i materialet. Detta tillstånd upphör automatiskt om du bryter mot något av dessa användarvillkor. Vid upphörande måste du omedelbart förstöra allt nedladdat, arkiverat eller utskrivet material.

VARUMÄRKEN

Namnet DVP och dess logotyp, alla produktnamn, alla sidhuvuden, all anpassad grafik, alla knappikoner, alla varumärken, servicemärken och logotyper som förekommer på denna webbplats, om inte annat anges, är varumärken (registrerade eller oregistrerade) som tillhör DVP ( "märken"). Alla andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper och varumärken som nämns, visas, citeras eller på annat sätt förekommer på denna webbplats tillhör sina respektive ägare. Du samtycker till att inte visa eller använda märkena på något sätt utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Du samtycker till att inte visa eller använda varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varuklädsel som tillhör andra ägare utan föregående skriftligt tillstånd av respektive ägare. Användning eller missbruk av våra märken eller andra varumärken, produktnamn, företagsnamn, logotyper, servicemärken och/eller varuklädsel eller något annat material häri, förutom vad som tillåts häri, är uttryckligen förbjudet.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR HYPERLÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som upprätthålls av icke-närstående företag och personer. En länk till en annan webbplats innebär inte att DVP godkänner, stödjer eller accepterar något ansvar för den webbplatsen, dess innehåll eller användning, eller för användningen av produkter och tjänster som tillhandahålls via den webbplatsen.

Vi är inte ansvariga för åtgärder, innehåll, riktighet, uttryckta åsikter, integritetspolicy, produkter eller tjänster som tillhandahålls via dessa länkar eller görs tillgängliga via dessa resurser eller förekommer på sådana webbplatser, inte heller för eventuella skador eller förluster, direkta eller indirekta, som orsakats eller påstås ha orsakats till följd av din användning eller förlitande på sådana webbplatser.

Sådana webbplatser är inte undersökta, övervakade eller kontrollerade för riktighet, fullständighet eller överensstämmelse med gällande lagar och förordningar, av oss. Vi ger inte några som helst utfästelser eller några garantier av något slag, uttryckta, underförstådda, eller på annat sätt om andra webbplatser som kan nås via denna webbplats, dess innehåll, eller de produkter och/eller tjänster som görs tillgängliga via sådana webbplatser. Om du väljer att lämna vår webbplats och få tillgång till dessa andra webbplatser, gör du det på egen risk. Alla regler, policyer (inklusive integritetspolicy) och operativa förfaranden för dessa webbplatser gäller för dig när du besöker dessa webbplatser.

LÄNKAR FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Det är förbjudet att länka till denna webbplats utan vårt skriftliga medgivande. Trots tillstånd att länka till denna webbplats är det förbjudet att länka till någon annan sida än den initiala startsidan för DVP. Personer som ger åtkomst till denna webbplats via länk från en annan webbplats är ensam ansvarig för innehåll, riktighet, uttryckta åsikter, integritetspolicyn, produkter eller tjänster från eller tillgängliga via källwebbplatsen samt för eventuella utfästelser eller intryck som skapats om helheten.

Godkännande av oss att länka till denna webbplats ges utan att vi antar något ansvar avseende sådana länkar, och vi friskriver oss härmed allt sådant ansvar. Vi förbehåller oss rätten att återkalla alla tillstånd att länka till denna webbplats när som helst och av vilken anledning som helst.

Den som ger tillgång till eller information om denna webbplats, antingen genom länk eller på annat sätt, är ansvarig för att personen som mottar sådan tillgång eller information görs uppmärksam på dessa användarvillkor. Underlåtenhet att göra detta kommer inte att leda till ansvar för oss.

SAMTYCKE AVSEENDE DATASKYDD

Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner du villkoren i vårour Sekretesspolicy och Cookiepolicy.

All kommunikation eller material som du lägger upp eller överför till oss via Internet är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt material utan äganderättsligt skydd. Vid överföring av personlig information till oss ger du uttryckligen tillstånd till oss att sprida och/eller använda sådan information för lagliga ändamål.

Inlägg eller överföring av olagligt, hotfullt, kränkande, nedsättande, oanständigt, pornografiskt eller hädiskt material eller material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som skulle betraktas som ett brott eller brott mot någon lag är strängt förbjudet.

Vi förbehåller oss rätten att övervaka din kommunikation med oss i syfte av kvalitetskontroll, säkerhet och andra affärsbehov, ​​oavsett om kommunikationen skett genom post, röstmeddelande, fax, e-post eller någon annan form av överföring.

Oaktat det föregående kommer all personlig information som kommer till oss genom denna webbplats att hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy .

INGA GARANTIER

VI GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, VILKA TILLHANDAHÅLLS FÖR ANVÄNDNING "I BEFINTLIGT SKICK". VI FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ÄGARSKAP, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER DENNA WEBBPLATS OCH WEBBPLATSER SOM DEN ÄR KOPPLAD TILL. VI GER HELLER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM HURUVIDA INFORMATIONEN SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA DENNA WEBBPLATS ELLER EN WEBBPLATS SOM DEN ÄR KOPPLAD TILL, ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG ELLER AKTUELL. DU ACCEPTERAR ATT VÅRA ÄGARE, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA OCH ANDRA FÖRETRÄDARE SKALL HA NYTTA AV DENNA KLAUSUL..

Det är ditt ansvar att utvärdera (eller söka professionell rådgivning om) riktigheten och fullständigheten av alla uppgifter, uttalanden, åsikter och annat material på denna webbplats eller på någon webbplats till vilken den är länkad.

Dina eventuella lagstadgade rättigheter som konsument påverkas inte av dessa villkor, och vi försöker inte att att utesluta eller begränsa ansvar för bedrägligt beteende.

Uteslutande av ansvar

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar undantar vi å våra anställdas och volontärers vägnar ansvar för eventuella förluster och kostnader av vilket slag som helst och oavsett hur dessa uppstått, inklusive, utan begränsning, direkta, indirekta, särskilda, straffskadestånd, eller följdskador, förlust av användning, förlust av data, förlust orsakad av ett virus, förlust av inkomst eller vinst, förlust av eller skada på egendom, krav från tredje part eller andra förluster av något slag eller karaktär, även om vi har informerats om möjligheten av sådana skador eller förluster, som uppstår ur eller i samband med användning av denna webbplats eller någon webbplats till vilken den är länkad. Du tar fullständigt ansvar för att upprätta de slag av procedurer för säkerhetskopiering av data och viruskontroll som du anser vara nödvändiga. Pris och tillgänglighet av information, material, produkter och/eller tjänster kan ändras utan föregående meddelande.

INDEMNITY AND RELEASE

You agree to indemnify, release and hold us harmless as well as our officers, directors, agents, representatives and employees from any claim, liability, loss, expense or demand, including legal fees, related to your violation of these Terms of Use or your access or use of this Website or any of the information, materials, products or services available through this Website.

ERSÄTTNING OCH FRIGIVNING

Du samtycker till att ersätta, befria samt hålla oss och våra tjänstemän, chefer, agenter, representanter och anställda fria från all slags anspråk, ansvar, förlust, kostnad eller krav, inklusive juridiska kostnader, relaterade till din överträdelse av dessa användarvillkor eller din åtkomst till eller användning av denna webbplats eller någon av den information, material, produkter eller tjänster som är tillgängliga via denna webbplats..

ÄNDRINGAR OCH UPPHÖRANDE

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan ändra, redigera, radera, upphäva eller avbryta, tillfälligt eller permanent denna webbplats (eller någon del därav) och/eller information, material, produkter och/eller tjänster som är tillgängliga via denna webbplats (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att vi inte ska vara ansvariga inför dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, redigering, radering, upphävande eller upphörande av denna webbplats.

FULLSTÄNDIG ÖVERENSKOMMELSE

Dessa användarvillkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss med avseende på denna webbplats och ingen utfästelse, uttalande, uppmuntran, muntlig eller skriftlig, som inte ingår häri binder någon part i detta avtal. Om en del av dessa villkor av någon anledning skulle förklaras ogiltig av en behörig domstol kommer inte giltigheten av eventuell återstående del att påverkas och återstående del skall förbli i full kraft och verkan som om den ogiltiga delen av dessa villkor hade tagits bort. Vårt misslyckande att genomdriva någon bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte anses som ett upphävande av sådan bestämmelse eller av rätten att genomdriva en sådan bestämmelse.

LAG OCH JURISDIKTION

Dessa användarvillkor grundar sig på engelsk lag och denna webbplats drivs från England. Tillgång till eller användning av denna webbplats eller information, material, produkter och/eller tjänster på denna webbplats kan vara förbjudet enligt lag i vissa länder eller jurisdiktioner. Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar i det land från vilket du besöker denna webbplats. Vi gör inga utfästelser om att informationen häri är lämplig eller tillgänglig för användning på alla platser.

Du samtycker till att domstolarna i England och Wales skall ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister eller anspråk, oavsett slag, till följd av eller i samband med användning av denna webbplats, och att lagarna i England och Wales skall reglera sådana tvister eller anspråk. Vi förbehåller oss emellertid rätten att vidta rättsliga åtgärder i vilken som helst jurisdiktion där vi tror att överträdelse av detta avtal sker eller har sitt ursprung.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor angående dessa användarvillkor eller något annat ärende kan du skriva till oss på info.se@dechra.com.

© Copyright 2017 Dechra – Alla rättigheter förbehållna. Återgivning av denna webbplats, helt eller delvis, i någon form eller medium utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Dechra är förbjudet.

keyboard_arrow_up