SPECIFIC urinvägsfoder för hundar och katter

SPECIFIC har ett komplett sortiment av dieter med låga RSS-värden som stöder upplösning och förebyggande av nya struvitstenar, förebyggande av återfall av kalciumoxalat-, urat- och cystinstenar samt dieter för hantering av idiopatisk cystit. Dieterna har reducerat mineralinnehåll och inducerar lämpligt pH i urinen.

Urinary Range Shot

Förståelse av urinvägsproblem hos katt och hund

Urinvägsproblem hos katt

Urinvägsproblem hos hund

Drabbar 1-3% av katterna per år*. Underliggande orsaker:

 • Urolithiasis - (står för 10-15% av fallen av FLUTD*)
 • Bakteriell infektion - (5-15%*)
 • Idiopatisk cystit - (55-70%* **)
 • Proppar i urinröret
 • Anatomiska defekter
 • Neoplasi

*iCATcareFLUTD Signs, causes and investigation, http://icatcare.orgJanuary 2017

** He et al. 2022. Prevalence, risk factors, pathophysiology, potential biomarkers and management of feline idiopathic cystitis: an update review. Front. Vet. Sci. 9:900847.

Feline LUTD

Drabbar 2-3% av alla hundar per år*. 

 • Urinvägsinfektion (UVI) och urolithiasis är de vanligaste orsakerna*
 • Mer än 90 % av de uroliter som ses är struvit eller kalciumoxalat*
 • Hos hundar med struviturolithiasis hade 95% UVI som underliggande orsak*

* Ograin, V.L. 2016 “management of canine lower urinary tract disease” ISVMA

Canine LUTD

Betydelsen av nutrition vid behandling av sjukdomar i nedre urinvägarna (LUTD)

American College of Veterinary Internal Medicine rekommendationer från 2016

Uroliter som överensstämmer med en struvitkomposition bör lösas upp på medicinsk väg om inte...

 • Läkemedel eller foder för upplösning inte kan administreras eller är kontraindicerade,
 • Uroliterna inte kan blandas tillräckligt i pH-modifierad urin
 • Okontrollerbar infektion föreligger

International Cat Care säger följande om hanteringen av idiopatisk cystit hos katter:

Det har visat sig att det bästa sättet att hantera katter med FIC är att använda multimodal behandling och göra ett antal olika förändringar för att minska sannolikheten för återkommande episoder av FIC.

Även om läkemedelsbehandling kan användas och vara till hjälp i vissa situationer, är detta egentligen inte en sjukdom som svarar på läkemedel.

Många läkemedel kan till en början tyckas fungera, eftersom de kliniska tecknen tenderar att försvinna spontant hos de flesta drabbade katter, men långtidsstudier har visat att få, om ens några, läkemedel har någon verklig effekt på denna sjukdom.

Det är snarare viktigt att koncentrera sig på kosten och miljön och inse att dessa aspekter spelar en avgörande roll.

Betydelsen av vätskeintaget

Ökning av vätskenintaget och urinvolym är fördelaktigt för hantering av alla typer av urolithiasis.

En ökning av vattenintaget är förknippad med:

 • Ökad urinvolym
 • Minskad koncentration i urinen
 • Ökad frekvens av urinering
 • Minskad uppehållstid för urin i urinblåsan
 • Utfodra med våtfoder - (innehåller ca 70-80% fukt), extra vatten kan tillsättas i våtfodret.
 • Tillsätt vatten till torrfoder (tillsätt ≥ 2 gånger volymen av torrfodret som vatten) Introducera mer vatten gradvis för att vänja katten/hunden
 • Ge en diet med hög natriumhalt
  • Rekommenderas inte vid samtidiga tillstånd som är känsliga för ett högt natriuminnehåll (nedsatt hjärt- eller njurfunktion)
  • Associeras med ökad urinutsöndring av kalcium i fall med kalciumoxalatproblem och ökad cystinuri i fall med cystinstenar!
  • Ett ökat natriumintag rekommenderas endast under en kortare period på 3-6 månader*.
 • Erbjud vattenfontäner, extra vattenskålar eller smaksatt vatten (tillsatt buljong) för att öka kattens intag av dricksvatten (beroende på vad den enskilda katten föredrar)

ACVIM consensus: High moisture diets are preferred over high sodium diets *

* Lulich JP et al (2016) ACVIM Small Animal Consensus Recommendations on the Treatment and Prevention of Uroliths in Dogs and Cats. J Vet Intern Med 2016, 30(5):1564-157

Mätning av mättnad i urinen (RSS)

Under Saturated Urine Sample

LÅGT RSS-VÄRDE (<1)

Undermättnad

Upplösning

Inga nya kristaller bildas, befintliga kristaller löses upp

Under Saturated Urine Sample

MODERAT RSS-VÄRDE

Metastabil mättnad

Metastabil lösning

Inga nya kristaller bildas, befintliga kristaller växer

Under Saturated Urine Sample

HÖGT RSS-VÄRDE

Övermättnad

Formation

Nya kristaller bildas, befintliga kristaller växer

Urinmättnad är en viktig faktor för kristallbildning. RSS ger ett objektivt mått på sannolikheten för att en urin bildar kristaller.

RSS mäter urinens pH och 12 egenskaper hos urinen, inklusive koncentrationen av Ca, Mg, P, Na, K, ammonium, sulfat, citrat, urat, oxalat, kreatinin och klorid. Ett datorprogram beräknar sedan graden av urinmättnadsvärde (=RSS)

Ju högre RSS-värde, desto högre är mättnadsgraden i urinen och desto högre är risken för kristallbildning.

 • Om RSS-värdet är lägre än 1 (lägre än löslighetsprodukten) är urinen "undermättad" - vid undermättnad kommer inga kristaller att bildas och befintliga kristaller kommer att lösas upp.
 • Om RSS-värdet ligger mellan 1 och bildningsprodukten (2,5 för struvit och 12 för kalciumoxalat) är urinen metastabil. I denna zon bildas inga nya kristaller, men befintliga kristaller fortsätter att växa och inga kristaller löses upp.
 • Om RSS-värdet är högre än bildningsprodukten kallas urinen "övermättad".  I denna zon kommer nya kristaller att bildas spontant. Befintliga kristaller kommer att växa och inga kristaller kommer att lösas upp.

Mål för hantering av urinstenar / -kristaller genom kosten

Behandling av urinstenar och -kristaller för upplösning och/eller minskning av återfall syftar till att få undermättad urin (för upplösning och minskning av återfall) eller urin med metastabil mättnad (för minskning av återfall) genom:

 • Minska urinkoncentrationen av kristallkomponenter
 • En ökning av urinvolymen
 • Induktion av ett idealiskt pH-värde i urinen

Idealt pH-värde i urinen och relevanta kristallkomponenter varierar mellan olika typer av kristaller, men en ökning av urinvolymen är effektiv för att minska risken för kristallbildning för alla typer av kristaller.

HANTERING AV OLIKA TYPER AV URINSTENAR / -KRISTALLER

Struvitstenar / -kristaller

 • Beståndsdelar: magnesium, fosfor och ammonium
 • Struvitkristaller bildas i en alkalisk miljö
 • Struvit kan vara associerat med urinvägsinfektioner (särskilt hos hundar!!)

 

Struvitkristaller och -stenar kan förhindras och lösas upp i en sur miljö

Hantering av struviter genom kosten

Katter

Sterila struvituroliter - diagnostiseras främst hos katter

Kan lösas upp och återfall minskas genom utfodring med en "anti-struvitdiet":

 • Låga nivåer av magnesium och fosfor i kosten
 • Inducering av ett surt pH-värde i urinen < 6,4
 • Öka urinvolymen

För att minska risken för återfall av steril struviturolithiasis krävs långvarig utfodring med en anti-struvitdiet.

Hundar

Infektionsorsakade struvitstenar - (diagnostiseras främst hos hundar) 

Kan hanteras och lösas upp genom:

 • Behandling av infektionen med antibiotika
 • Upplösning av stenar/kristaller med hjälp av en struvitdämpande diet

När infektionen, stenarna, kristallerna och de kliniska tecknen har försvunnit bör man fokusera på att förebygga återkommande urinvägsinfektioner (den primära orsaken till infektionsinducerad struviturolithiasis) för att minska risken för återfall. Regelbunden övervakning av förekomsten av urinvägsinfektioner (genom urinodling) rekommenderas.

I motsats till sterila struvitstenar rekommenderas det inte att fortsätta med långvarig utfodring med en anti-struvitdiet för att minska återfall av infektionsinducerad struviturolithiasis.

 

Kalciumoxalatstenar / -kristaller

 • Beståndsdelar: kalcium, oxalat
 • Oxalat metaboliseras från aminosyran glycin
 • Två typer av kalciumoxalatkristaller:
  • mono-hydrat (hantel / oval form)
  • dihydrat (kuvert / oktaedrisk form)

Urinens pH påverkar inte lösligheten av Ca-oxalat, men sur urin är förknippad med ökad kalciumutsöndring i urinen.

Kalciumoxalat kan inte lösas upp!

Förekomsten av kalciumoxalat ökar med åldern. Hos hundar är förekomsten högre hos hanar och vissa raser (schnauzer, terrier, malteser, shihtzus) är mer benägna att utveckla kalciumoxalat.

Etiologin bakom kalciumoxalat är fortfarande inte helt klarlagd, men hyperkalciuri verkar spela en viktig roll.

Kalciumoxalat kan bildas vid

 • höga koncentrationer av kalcium och oxalat i urinen
 • lågt pH-värde i urinen (förknippat med ökad utsöndring av kalcium i urinen)
 • låg koncentration av inhibitorer (t.ex. citrat) eller närvaro av promotorer (t.ex. urinsyra).

Kalciumoxalatstenar har ofta underliggande orsaker (hyperkalcemi, hyperparatyreoidism, distal renal tubulär acidos, absorptiv hyperkalciuri, renalt kalciumläckage).

Hantering av kalciumoxalatstenar / -kristaller via kosten

Eftersom kalciumoxalat inte kan lösas upp är kostbehandlingen inriktad på att minska risken för återfall.

 • Reducerad nängd protein
  • Mindre intag av glycin som kan omvandlas till oxalat
  • Proteinreduktion är förknippad med minskat kalcium i urinen och ökad citratkoncentration i urinen
 • Inducering av urin-pH på 6,5-7,5 (för att förhindra hög Ca-utsöndring i urinen vid lågt pH i urinen)
 • Låg natriumhalt (högt natriumintag ökar utsöndringen av Ca i urinen)
 • Tillsatt kaliumcitrat (citrat håller kalcium i lösning och kaliumcitrat kan höja pH-värdet i urinen)
 • Ökning av urinvolym

Spelar omega-3-fettsyror från fiskolja (EPA & DHA) en roll i minskningen av återfall av kalciumoxalat?

I en studie* med friska katter gavs tillskott av en kontrolldiet med fettsyror (0,1% arakidonsyra, 0,09% EPA och 0,18% DHA):

 • Minskad mängd partiklar i urinen, kalciumkoncentration i urinen och RSS för struvit
 • Ökad motståndskraft mot bildning av kalciumoxalat

Även i en genomgång av humanstudier ** var tillskott med fleromättade fettsyror, särskilt EPA och DHA, ofta förknippade med minskad kalcium- och oxalatkoncentration i urinen och det minskade återfall av kalciumoxalatproblem i en studie med personer med tidigare problem

* Hall JA, Brockman JA, Davidson SJ, MacLeay JM, Jewell DE (2017) Increased dietary long-chain polyunsaturated fatty acids alter serum fatty acid concentrations and lower risk of urine stone formation in cats. PLoS ONE 12(10): e0187133. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187133

** Rodgers AL & Siener R (2020) The efficacy of polyunsaturated fatty acids as protectors against calcium oxalate renal stone formation: a review. Nutrients 2020, 12, 1069; doi:10.3390/nu12041069

Uratestenar / -kristaller

 • Urolithiasis med ammoniumurat, natriumurat och urinsyra
 • Vanlig komponent: urat
 • Uratkristaller bildas i sur urin, när det finns en hög urinkoncentration av urat.

Ammoniumuratkristaller kan lösas upp.

Urat i urinen metaboliseras från puriner (nukleotider som finns i DNA), som härrör från kroppseget protein och från kosten (särskilt proteinkällor som kött och fisk är rika på puriner).

Hos normala, friska hundar metaboliseras puriner i levern till allantoin (som är lättlösligt).

Uratstenar förekommer oftare hos dalmatiner och engelska bulldoggar samt hos hundar med portosystemisk shunt eller leversjukdom.

Hos dalmatiner och hundar med leversjukdom eller levershuntar bryts puriner inte ner fullständigt till allantoin, utan till urat, som är mindre lösligt, speciellt i en sur miljö.

Hantering av uratstenar / -kristaller genom kosten

Hantering genom kosten för att lösa upp uratstenar och minska risken för återfall syftar till att:

 • Minskat intag av puriner i kosten genom:
  • Minskning av proteinnivån (källa till puriner och ammonium)
  • Användning av råvaror med låg purinhalt, t.ex. ägg och ris
 • Framkallande av ett basiskt pH i urinen på 6,5-7,5 för bättre löslighet av urat
 • Ökad urinvolym är fördelaktigt

Cystinstenar / -kristaller

 • Cystin - en svavelhaltig aminosyra (som också kan metaboliseras från metionin)
 • Cystinkristaller är platta, färglösa hexagona kristaller - mikroskopiskt kan de lätt förbises vid hög ljusintensitet
 • Cystinstenar syns inte alltid på vanliga röntgenbilder och diagnos kan kräva röntgen med kontrastmedel eller ultraljud
 • Cystinstenar är resultatet av en ärftlig defekt i den renala tubulära reabsorptionen av cystin från pre-urin.
 • Cystinstenar förekommer oftare hos hanar och predisponerade raser är engelsk bulldogg, tax, mastiff, newfoundlandshund, staffordshire bullterrier.

Cystinkristaller bildas i sur urin och kan lösas upp

Hantering av cystinstenar / -kristaller genom kosten

Upplösning av cystinstenar och minskning av återfall genom kosten är inriktad på:

 • Minskning av protein i kosten för att minska intaget av de svavelhaltiga aminosyrorna cystin och metionin
 • Framkallande av ett pH-värde i urinen på 7,5 för bättre löslighet av cystin
 • Öka urinvolymen
 • Undvik högt natriumintag eftersom detta kan öka cystinuri

Tillförsel av tillräckligt med taurin och L-karnitin rekommenderas (eftersom katter/hundar producerar taurin och L-karnitin från metionin)

Blandade stenar

Uroliter kan innehålla 2 eller flera olika typer av kristaller

Blandade stenar har ofta ett centrum som består av en typ av kristall omgiven av ett yttre lager som består av en annan typ av kristall

 • Blandade stenar kan i allmänhet inte lösas upp och måste tas bort med kirurgi

 • Förebyggande av återfall bör inriktas på typen av kristall i centrum (=initial orsak)

Betydelsen av och målsättningen med hantering av idiopatisk cystit hos katt (FIC) genom kosten

Målet med behandlingen av FIC är att minska allvarlighetsgraden och frekvensen av återkommande episoder av kliniska tecken.

Multimodal hantering av idiopatisk cystit hos katt (FIC)

Multimodal hantering av FIC är att rekommenderar och omfattar:

 • Multimodal anpassning av miljöan (MEMO) för att minska stress
 • Medicinering
 • Smärtstillande, antiinflammatoriska och/eller kramplösande läkemedel
 • Feromoner i miljön och andra läkemedel för att minska stress
 • Hantering genom rätt kost

Multimodal miljöanpassning

MEMO anses vara den viktigaste behandlingen för FIC och baseras på:

 • Skapa plater där katten känner sig säker (gömställen, upphöjda platser)
 • Förutsägbara rutiner
 • I hushåll med flera katter: flera kattlådor, mat- och dricksskålar (mer än 1 per katt)
 • Leksaker, matpussel
 • Social interaktion och lek med ägaren
 • Rena kattlådor (på varje våningsplan) med rätt grus för katten
 • Klösbrädor
 • Angenäma dofter, begränsat buller

 * He et al. 2022. Prevalence, risk factors, pathophysiology, potential biomarkers and management of feline idiopathic cystitis: an update review. Front. Vet. Sci. 9:900847.

Kostens betydelse vid multimodal behandling

Kosten spelar en viktig roll i den multimodala hanteringen av FIC:

 • Ge våtfoder och/eller öka vätskintaget: I en prospektiv studie fick 54 katter med FIC antingen våtfoder eller torrfoder under 1 års tid, 11 % av katterna som utfodrades med våtfoder hade återkommande episoder av FIC, vilket var betydligt lägre än 39 % av katterna som utfodrades med torrfoder*. 
 • Glykosaminoglykaner (GAG): Katter med FIC har lägre koncentrationer av GAG i urinen och ett tunnare naturligt skyddande lager av GAG som täcker urinblåsans vägg. I en kontrollerad, dubbelblind studie sågs en gynnsamma effekter av tillskott av GAG hos enskilda katter, även om man generellt inte kunde se att tillskott med glukosamin under 6 månader minskade återkommande episoder av FIC, jämfört med kontrollgruppen. ** 
 • Omega-3-fettsyror EPA & DHA: FIC är förknippat med inflammation i urinblåsan och ökade serumnivåer av inflammatoriska cytokiner. Eftersom omega-3-fettsyrorna EPA och DHA kan bidra till att stödja kroppens antiinflammatoriska processer, är hypotesen att ett ökat intag av EPA och DHA har en gynnsam effekt på katter med FIC. Det finns ännu inga kontrollerade studier som bevisar detta.

*Markwell JP et al. (1999) Clinical evaluation of commercially available urinary acidification diets in the management of idiopathic cystitis in cats. JAVMA 214 (3): 361-5

** Gunn-Moore DA, Shenoy CM (2004) Oral glucosamine and the management of feline idiopathic cystitis. JFMS 6: 219-225.

The Role of Nutrition in Managing Lower Urinary Tract Disease

Kursen behandlar effekterna av sjukdomar i nedre urinvägarna och nutrition med avseende på omedelbar och långsiktig kosthållning.

Registrera dig för Dechra Academy

Har du redan registrerat dig för Dechra Academy? - gå direkt till kursen:

Access the module on managing Lower Urinary Tract Disease

 

Dechra Academy The Role of Nutrition in Managing Allergies and Atopic Dermatitis

The Dechra academy provides a range of on-line learning including this course related to urinary disease

SPECIFIC foder för hantering av urinstenar / -kristaller och idiopatisk cystit (FIC) hos katt

SPECIFIC FODER FÖR HANTERING AV URINVÄGSPROBLEM 

 
  MÅL

FÖR HUNDAR 

FÖR KATTER

Struvit

 

Upplösning*

CCD - Struvite Management

FCD, FCD-L , FCW & FCW-P
Crystal Management &
FSW - Struvite Dissolution

Minskning av återfall** CCD - Struvite Management FCD, FCD-L , FCW & FCW-P
Crystal Management
Minskning av återfall vid
övervikt
  FCD-L Crystal Management Light
FRD Weight Reduction
Kalciumoxalat Minskning av återfall CKD & CKW
Heart & Kidney Support
FKD, FKW & FKW-P Kidney Support
Urat Upplösning och minskning av återfall CDD Food Allergen Management
CKD & CKW Heart & Kidney Support
FKD, FKW & FKW-P Kidney Support
Cystin Upplösning och minskning av återfall CKD & CKW Heart & Kidney Support FKD, FKW & FKW-P Kidney Support

 

* Struviturolithiasis hos hundar är nästan alltid sekundär till en urinvägsinfektion (UVI). Användning av antibiotika är nödvändig för att lösa upp infektionsorsakade struvituroliter.
** För att minska risken för återfall av infektionsinducerad struviturolithiasis hos hund är övervakning av UVI av största vikt. I motsats till steril struviturolithiasis hos katter krävs inte långvarig utfodring med en anti-struvitdiet för att minska återfall av infektionsinducerad struviturolithiasis hos hund

 

Idiopatisk Cystit kos katt

FCW & FCW-P Crystal Management
FXW & FXW-P Adult
Om det finns någon misstanke om struvitkristaller eller en anamnes på urolithiasis eller urinrörsproppar ska
FCW/FCW-P användas istället för FXW/FXW-P

 

SPECIFIC urinvägsfoder - FAQ's

Urolithiasis med ammoniumurat främjas av höga koncentrationer av ammonium och urat i urinen och ett lågt pH-värde i urinen. Hos friska djur omvandlas puriner (från DNA) till allantoin. Hos djur med nedsatt leverfunktion eller levershunt omvandlas purinerna inte till allantoin utan till urat. Hos katter är dock orsaken oftast okänd. Produktion av sur och koncentrerad urin i kombination med en kost rik på purin (t.ex. lever) beskrivs som orsak.

Riktlinjerna för en diet för lösning och förebyggande av ammoniumurat är följande:

 • Användning av råvaror med lågt purininnehåll, t.ex. ägg, mjölkprodukter och ris.
 • Ett lågt proteininnehåll i kosten för att minska tillförseln av puriner och en minskning av ammoniumhalten i urinen.
 • Induktion av ett pH-värde i urinen i intervallet 6,5-7,5 för att främja uratlösligheten.

Förutom de ovan nämnda specifika riktlinjerna för förebyggande av uratbildning är det allmänna rådet att förebygga kristallbildning genom att ge katten rikligt med vatten genom kosten. Detta ökar urinvolymen och gör urinen mindre koncentrerad. Ökad vattenabsorption kan uppnås genom att ge katten ett våtfoder (canflex / pouch) eller genom att blötlägga torrfoder i vatten. Om man ger katten våtfoder ökar vattenupptaget mest, särskilt om man blandar lite extra vatten i våtfodret.

De dieter vi rekommenderar för urolithiasis orsakad av ammoniumurat hos katter: SPECIFIC Kidney Suppport FKD / FKW / FKW-P

SPECIFIC Kidney Support (FKD / FKW / FKW-P) kan ordineras för att lösa upp och förhindra återfall av ammoniumuratstenar hos katter. Dessa dieter är inte uteslutande tillverkade av råvaror med låg purinhalt, men på grund av det reducerade proteininnehållet och induktionen av ett högre pH i urinen är de lämpliga för att förebygga uratstenar.

Det rekommenderas att regelbundet kontrollera urinens pH-värde, densitet, förekomst av kristaller, urinvägsinfektion och eventuella nya stenar. Riktlinjen är att hålla urinens densitet under 1,030 och urinens pH-värde mellan 6,5 och 7,5. Om kattens urin har för lågt pH-värde kan kaliumcitrat bidra till att göra urinen mer alkalisk. Startdosen är 2 gånger 50-75 mg / kg BW (2 veckors övervakning och pH-vägledd justering önskas).

Eftersom uratstenar ofta orsakas av nedsatt leverfunktion rekommenderas att kattens leverfunktion övervakas. Förutom diet kan allopurinol ges till djur med återkommande uratstenar, men detta är ovanligt hos katter.

Först och främst är det viktigt att notera att förekomsten av struvit i katturin inte är alarmerande. Även hos friska katter utan urinvägsproblem kan struvitkristaller förekomma i urinen. Det blir problematiskt först när det finns en stor mängd struvitkristaller och när de bildar aggregat.

Förekomst av kristaller kan inte betraktas som en sjukdom. Struvitkristaller förekommer i urinen hos både stenbildare och icke stenbildare (Carbone M.G. Phosphocrystalluria and urethral obstruction in the cat. J. Am. Vet. Med. Assoc 1965: 147: 1195-1200). Uppenbarligen beror utvecklingen av struvitproblem inte bara på förekomsten av struvitkristaller, utan det är flera inbördes relaterade komplexa fysiologiska och patogena faktorer som är inblandade (såsom närvaro och/eller frånvaro av hämmare och främjare av kristallutfällning och aggregering). Som Allen och Kruger också påpekar: "Upptäckt av kristalluri betyder inte att en katt senare kommer att utveckla urolithiasis. Kristalluri som uppträder hos katter med normal anatomi och fysiologi i urinvägarna har vanligtvis ingen klinisk betydelse (Allen T.A. & Kruger J.M. Feline Lower urinary Tract Disease in: Small Animal Clinical Nutrition (Eds Hand, Thatcher, Remillard and Roudebush), 2000, Mark Morris Institute).

Förekomsten av struvitkristaller kan vara resultatet av en urinvägsinfektion. Det är därför rekommenderat att kontrollera detta.

Förekomsten av uratkristaller hos katter är ganska sällsynt, så det rekommenderas därför att man inriktar kosthanteringen på att minska uratkristallerna. Uratkristaller kan bara fällas ut när urinen är sur och de bildas ofta till följd av leversjukdomar. Det rekommenderas att man kontrollerar vilken diet katten får för närvarande och om den har några leverproblem.

För att förebygga uratstenar och -kristaller rekommenderas SPECIFIC Kidney Support FKW. Eftersom detta är ett våtfoder kommer det att ge en mer utspädd urin och därmed minska risken för alla former av urolithiasis. Det rekommenderas att försöka blanda ännu lite mer vatten genom FKW för att öka vattenintaget och för att minska urinvägsproblemen ytterligare.

Kalciumoxalatsten (urolithiasis) orsakas av höga koncentrationer av kalcium och oxalat i urinen. Befintliga kalciumoxalatstenar kan inte lösas upp utan måste avlägsnas kirurgiskt. En diet rekommenderas för att förhindra återfall.

Riktlinjerna för en diet för att förebygga kalciumoxalat hos katter är följande:

 • Ett lågt proteininnehåll i kosten, eftersom aminosyran glycin är en föregångare till oxalat.
 • En induktion av ett urin-pH mellan ca 6,5 och 7,5 eftersom en alltför sur urin kan orsaka kalciuri.
 • Låg natriumhalt i kosten för att förhindra kalciuri.

Förutom de ovan nämnda specifika riktlinjerna för förebyggande av kalciumoxalatbildning gäller också de allmänna råden för att motverka kristallbildning som att ge katten mycket vatten tillsammans med kosten. Detta kommer att öka urinvolymen och göra urinen mindre koncentrerad. Ökad vattenabsorption kan uppnås genom att ge katten våtfoder (canflex/påse) eller genom att blötlägga torra torrfoder i vatten.

Det rekommenderas vidare att regelbundet kontrollera urinens pH-värde, förekomst av kristaller, urinvägsinfektion och eventuella nya stenar. Om urinens pH-värde är lägre än 6,5 kan kaliumcitrat ges för att höja urinens pH-värde något. Rådet är att hålla urinens densitet under 1,030.

Vid återkommande kalciumoxalatstenar är det lämpligt att undersöka om det finns underliggande orsaker till en störning i kalciumbalansen som eventuellt kan behandlas.

De dieter vi rekommenderar vid kalciumoxalatproblematik hos katter: SPECIFIC Kidney Support FKD / FKW / FKW-P

SPECIFIC Kidney Support (FKD / FKW / FKW-P) är avsedd för att förebygga återfall av kalciumoxalatstenar hos katter. Dessa njurfoder är mycket välsmakande och är lämpliga för förebyggande av kalciumoxalatstenar genom ett reducerat protein- och natriuminnehåll samt induktion av ett alkaliskt pH i urinen.

Om kattens pH-värde i urinen är för lågt kan kaliumcitrat bidra till att göra urinen alkalisk och hålla kalcium och oxalat i lösning. Riktlinjen är ett pH-värde i urinen mellan 6,5 och 7,5, startdos kaliumcitrat 2 gånger 50-75 mg / kg.

Dosen är en startdos och god övervakning / justering är önskvärd (pH-styrd, 2 veckors övervakning

 

För ytterligare information inklusive svar på SPECIFIC frågor:

Gå till SPECIFIC FAQ sidan

lock Logga in på ditt Dechra konto

account_box Har du inget konto ännu?

Registrera dig nu för att komma åt:

 • Komplett produkt- och sjukdomsinformation
 • Gratis supportmaterial, videor och webbsändningar
 • Dechra Academy: Vår kostnadsfria plattform för e-lärande
keyboard_arrow_up